Wild Lime, Zanthoxylum fagara

Wild lime in flower. Photo by Mary Keim.

Wild lime in flower. Photo by Mary Keim.

UF IFAS Wild Lime info

FNPS info for Wild Lime