White Indigoberry, Randia aculeata

Fresh spring growth on White Indigoberry, Randia aculeata, coastal strand

Bright colored fresh growth on White Indigoberry, Randia aculeata, tucked in with Silver Saw Palmetto on native coastal strand.

UF IFAS white indigoberry info

Institute for Regional Conservation info for Randia aculeata

FNPS info for Randia aculeata